tel.: 76 721 17 17
tel./fax: 76 721 17 09

Radimed

REJESTRACJA

 

Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem osoby trzeciej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30.

Rejestracja telefoniczna:


76 72 11 709
76 72 11 717

Aby usprawnić rejestrację przed wykonaniem połączenia prosimy przygotować właściwe skierowanie, które powinno zawierać czytelne informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim Pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.

 

Pracownicy rejestracji dokładają wszelkich starań, by odebrać każdy telefon dzieląc czas pomiędzy Pacjentów dzwoniących oraz Pacjentów czekających w kolejce.

 

Pacjent jest zobowiązany doręczyć oryginał skierowania najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu rejestracji.

W przypadku niedostarczenia ww. dokumentu Pacjent zostanie skreślony z kolejki oczekujących.
(Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finnsowanych ze środków publicznych.)

 

Oryginał skierowania można dostarczyć do rejestracji placówki osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub wysłać pocztą.

 

 

eWUŚ

 

Od 1 stycznia 2013 r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień Pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ).

 

 1. Pacjent, który chce skorzystać ze świadczenia, jest zobowiązany przedstawić dokument
  z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacje rencisty lub emeryta), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 2. W sytuacji, gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie w rejestracji placówki. Taki dokument Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.
 4. Pacjent z niepotwierdzonym uprawnieniem, który nie złożył oświadczenia, może skorzystać wyłącznie ze świadczeń według cennika placówki Radimed Sp. z o.o.

 

 

 

WNIOSKI I DOKUMENTY

Radimed Sp. z o.o. - dokumenty dla Pacjenta

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKU
BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO
pobierz
WNIOSEK O WYDANIE KOPII
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
pobierz
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU WYNIKU
BADANIA HISTOPATOLOGICZNEGO
pobierz

 


 

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII CitraFleet
INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO KOLONOSKOPII FORTRANS


 

 

 

ŚWIADCZENIA POZA KOLEJNOŚCIĄ


Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
w Radimed Sp. z o.o.


 • INWALIDA WOJENNY, INWALIDA WOJSKOWY (książeczka inwalidy wojennego lub zaświadczenie organu rentowego o posiadaniu statusu inwalidy wojennego)

 • KOMBATANT (zaświadczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia kombatanckie, wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

 • OSOBA POSIADAJĄCA TYTUŁ "ZASŁUŻONEGO HONOROWEGO DAWCY KRWI" (legitymacja)

 • OSOBA POSIADAJĄCA TYTUŁ "ZASŁUŻONEGO DAWCY PRZESZCZEPU" (legitymacja)

 • KOBIETY W CIĄŻY

 • OSOBY O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (orzeczenie lub legitymacja potwierdzająca uprawnienia)